Gönül Yazıları

16,90 

Yayımladığı kitaplarla ilim, irfân ve kültür dünyasına değerli katkılar sunmaya devam eden İFİS&İZ Publications, muhterem Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar’in engin gönül kaleminden çıkan ve irfân kokan “Gönül Yazıları. Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk” isimli eseriyle yayınlarına bir yenisini daha ekledi.

Açıklama

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar’in yıllardır devam eden yoğun bilimsel araştırmaları ve titiz çalışmalarının bir ürünü olan bu eser, taşıdığı “Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk” alt başlığından da anlaşılacağı üzere bünyesinde ele alınan konuları öncelikle İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler (tefsirler-şerhler) ışığında ele almakla birlikte işlenen içeriklere göre yer yer İslâm bilimlerinin diğer alanlarına (akâid-kelam, tasavvuf, fıkıh vs.) ilişkin temel klasik ve modern kaynaklardan da istifade yoluna giderek okuyucuya geniş bir literatürden konulara bakma imkanı sunmaktadır. Eser, genel itibariyle ilim-irfân, ihlâs-ihsân ve hikmetin öncelendiği, yüzeysellikten ve sathilikten uzak, derûnîliğin ve güzel ahlâkın esas olduğu, gösteriş ve hurâfelere kapalı, istikâmete dayalı, ümmet şuurunu zedelemeyen ve özüne uygun bir tasavvuf anlayışını ortaya koymaktadır. Bu minval üzere günümüzde kimi tasavvufî anlayış ve yapılanmalarda müşahede edilen sorunlara, suistimallere, sapmalara ve aksaklıklara değinen Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar, tasavvuf ve tarîkat şalı altında siyâsî ve ticârî kurumlar hâline gelen yapılanmaların özden ve tasavvufun olmazsa olmazlarından nasıl da uzaklaştıklarını ifade ederek satır aralarında bu savrulma ve özden uzaklaşmadan kurtulmanın çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunmaktadır.

İslâm’ın çesitli alanlarında akademik bir üslub ile, muhatabın zihin ve gönül dünyasını kucaklayıcı bir tarzda kaleme alınan ve her biri ilim-irfân ve hikmet kokan makalelerden oluşan bu eser, tasavvufa dair meselelerin ve bu konulara ilişkin tasavvufla adeta isimleri özdeşleşmis âlim-âriflerin görüşlerinin ele alındığı giriş ve mukaddimenin yanı sıra konu itibariyle birbirine yakınlık arz eden metinlerin dört ana bölüm altında toplanmasıyla teşekkül etmiştir. İlgili makalelerde güzel ahlâk kavramı ve insanın özüne, kalb-i selîm’e doğru olan yolculuğu, konuların el verdiği ölçüde öncelenerek ele alınmaya çalışılmıştır. Tasavvufun ne olduğu ve de ne olmadığı sorusuna cevap aranan eserde başta Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler (tefsirler-şerhler) olmak üzere yoğunluklu olarak – konularına göre – İslâm ilahiyatının ilgili bilim dallarında iz bırakmış temel klasik kaynaklardan istifade edilme yoluna gidilmiş, bununla birlikte eserde modern bilimsel çalışmaların yanı sıra batılı kaynaklara da geniş yer verilmistir.

Related Books