et-Tasavvuf ve’l-ahlâku’l-hamîde fî dav’i’l-Kur’ân ve’s-Sünne

16,90 

Bu kitap sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar tarafından kaleme alınan „Gönül Yazıları” adlı değerli eserin Arapça’ya tercümesidir. Eser, genel itibariyle ilim-irfân, ihlâs-ihsân ve hikmetin öncelendiği, yüzeysellikten ve sathilikten uzak, derûnîliğin ve güzel ahlâkın esas olduğu, gösteriş ve hurâfelere kapalı, istikâmete dayalı, ümmet şuurunu zedelemeyen ve özüne uygun bir tasavvuf anlayışını ortaya koymaktadır.

Açıklama

Sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar’in yıllardır devam eden yoğun bilimsel araştırmaları ve titiz çalışmalarının bir ürünü olan bu eser, taşıdığı “Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk” alt başlığından da anlaşılacağı üzere bünyesinde ele alınan konuları öncelikle İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler (tefsirler-şerhler) ışığında ele almakla birlikte işlenen içeriklere göre yer yer İslâm bilimlerinin diğer alanlarına (akâid-kelam, tasavvuf, fıkıh vs.) ilişkin temel klasik ve modern kaynaklardan da istifade yoluna giderek okuyucuya geniş bir literatürden konulara bakma imkanı sunmaktadır. Eser, genel itibariyle ilim-irfân, ihlâs-ihsân ve hikmetin öncelendiği, yüzeysellikten ve sathilikten uzak, derûnîliğin ve güzel ahlâkın esas olduğu, gösteriş ve hurâfelere kapalı, istikâmete dayalı, ümmet şuurunu zedelemeyen ve özüne uygun bir tasavvuf anlayışını ortaya koymaktadır. Bu minval üzere günümüzde kimi tasavvufî anlayış ve yapılanmalarda müşahede edilen sorunlara, suistimallere, sapmalara ve aksaklıklara değinen sayın Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar , tasavvuf ve tarîkat şalı altında siyâsî ve ticârî kurumlar hâline gelen yapılanmaların özden ve tasavvufun olmazsa olmazlarından nasıl da uzaklaştıklarını ifade ederek satır aralarında bu savrulma ve özden uzaklaşmadan kurtulmanın çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunmaktadır.

Related Books