Hakkımızda

İslâmi Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitü’sü (İFİS&İZ), bilime gönül veren duyarlı vatandaşlar tarafından, İslâmi bilimlerin Avrupa ekseninde gelişmesi ve geliştirilmesi, özelde Avrupa’da yaşayan insanımıza, genelde tüm insanlığa İslâm’ı, bilimsel faaliyetler vesilesiyle tanıtma, medeniyetlerarası çatışmanın körüklendiği şu dönemde kültürlerarası diyalog ve işbirliğine destek verme amacına matuf olarak Mannheim’da 2011 yılında kamu yararı için kurulmuş tamamen sivil bir kuruluştur. Enstitü’nün açılışı, 2011 yılının Haziran ayında (02-05 Haziran 2011), Enstitü’nün düzenlediği “Din ve Kültürde Maneviyat” konulu 1. Uluslararası sempozyumla eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir.

Arka Plan

Enstitü’nün bilimsel çalışmaları, daha ziyade İslâm ilâhiyatı, şarkiyat, sosyal bilimler ve kültürlerarası diyalog alanlarında yoğunlaşmıştır. Enstitü’nün hedeflerinden birisi de, İslâm’ın klasik/temel ve ihtiyaç duyulan eserlerini, uzman bir ekiple Batı dillerine, öncelikle Almanca ve İngilizceye kazandırarak, özelde kendi insanımızın ve burada yeni kurulmakta olan İslâm İlâhiyat Fakültesi talebelerinin doğru ve sağlıklı bilgiye, güvenilir kaynaklardan ulaşmasını temin etmek, bu dine ait klasik/temel kaynaklara, içinde yaşadığımız toplumun erişimini kolaylaştırarak dinimize ait kültür ve ilim mirasını Batı toplumuna ve ilim dünyasına tanıtmaktır. Maalesef İslâm’ın önemli kaynakları, Batı dillerine hâlâ çevrilmemiş veya anlaşılabilmesi için üzerinde etraflıca araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmaları yapacak Müslüman bilim adamlarına ve bunları yetiştirecek kurumlara Avrupa’da bugün dünden, yarın ise bugünden daha çok ihtiyaç olacağı aşikârdır. İşte “İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü” (İFİS&İZ), yaşadığımız toplumda boşluğu yoğun bir şekilde hissedilen bu ihtiyacın bir ürünüdür.

Hedefler

Bilimsel bağımsızlık ilkesine göre kurulan Enstitü, geniş çaplı bir yapılanma içerisindedir. Enstitü’nün temel hedeflerinden birisi, Türkçenin yanı sıra, diğer Batı dillerine (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ve Arapçaya hâkim, bu dillerle her türlü akademik çalışmayı yapabilecek, derinliği olan, standartların üzerinde bilim adamı yetiştirmektir. Almanya’da İslâm ilahiyatı alanında öğrenim gören talebelere yönelik, gerek Enstitümüzde gerekse Mısır-Kahire’de organize ettiğimiz yoğun dil kurslarını, uluslararası programlarımıza iştirak eden Fransız ve İngiliz profesörler üzerinden Sorbon ve Oxford Üniversitelerinin ilgili bölümleriyle anlaşarak, bu ülkelerdeki yetenekli genç akademisyenlerimize sunma gayreti içerisinde olacağız.

Enstitü’nün önem verdiği hedeflerden bir diğeri ise Türkiye’den Avrupa’ya lisans, özellikle de lisansüstü çalışmalar için gelmek isteyen yetenekli genç akademisyenlere rehberlik ederek onların Avrupa’nın saygın üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapmalarına vesile olmaktır. Bunların yanı sıra, ilkini başarıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yaparak mutât bir hâle getirmek, başta Türkiye olmak üzere, diğer İslâm ülkelerindeki saygın bilim adamlarını Avrupa’daki saygın meslektaşlarıyla buluşturarak, onların tanışmalarına ve bilgi alış-verişlerine zemin hazırlamak amaçlarımız arasındadır. Bu tür uluslararası toplantıları, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde yapmanın yanı sıra, Türkiye’de de ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapma niyetindeyiz. Zira uluslararası sempozyumumuza Türkiye’den ve Ortadoğu’dan katılan sayın rektör, rektör yardımcısı ve dekanların ortak program ve proje yapma hususundaki tekliflerini, bu meyanda değerlendirmekteyiz.

Enstitü, bu amaca uygun olarak birçok dilde yazılmış bilimsel eseri içeren özel bir kütüphaneye sahiptir. Şu an itibariyle kütüphanemizde Arapça, Almanca, İngilizce, Türkçe ve Fransızca dillerinde yazılmış temel İslâmî bilimlerle ilgili 70 bini aşkın eser mevcuttur. Kütüphanenin kitap sayısı yeni alımlarla gün be gün sürekli olarak artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra, Enstitü bünyesinde birçok seminer odası, dil laboratuarı ve uluslararası bilimsel toplantılar için modern teknikle donatılmış 200 kişilik bir konferans salonu da bulunmaktadır.

Projeler

  • Arapça ve İngilizce dil eğitim ve öğretimi sunmak
  • Yetenekli üniversite öğrencilerinin ve bilim adamlarının bilimsel çalışmalarının desteklemek
  • Sempozyum ve Seminer/Konferans/Toplantı serileri düzenlemek
  • Finansman ve Destekleyici Dernek kurmak

İFİS&İZ, çalışmalarını daha ziyade sanat ve kültür alanlarında yoğunlaştıran KUDEM (Avrupa Müslümanların
Kültürevi) derneğinden destek ve yardım almaktadır.

Destek & Finansman

İFİS&İZ’in bu çalısmaları, faaliyetlerini daha ziyade sanat ve kültür alanlarında yoğunlaştıran KUDEM (Avrupa Müslümanları Kültürevi) tarafından desteklenmektedir.