ifisi_z-al-ghazzali-akademie_11-683x1024

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi üçüncü öğretim yılına Şerhu katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ kitabıyla start verdi

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin üçüncü yılının ilk döneminde bulunan öğrencilerinin, Şerhu katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

Nahiv ilminin öncülerinden sayılan Sîbeveyh (v. 180/796) ile kıyaslanacak derecede Arap dili ve inceliklerine vâkıf olan İbn-i Hişâm an-Nahvî’nin (v. 761/1360) kaleminden çıkan Şerhu katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ, aynı müellifin temel gramer kurallarını özlü ifadelerle anlattığı katru’n-nedâ ve bellu’s-sadâ adlı giriş niteliğindeki eserine yapmış olduğu şerhdir.


Arap dili ve gramerinde önemli bir konuma sahip olan İbn-i Hişâm, ilgili eserinde daha önce veciz bir şekilde ele aldığı gramer konularını, nahiv alanında otorite addedilen önemli âlimlerin görüşlerini karşılaştırarak sistematik bir şekilde izah etmektedir. Serdedilen farklı görüşleri örneklendirme ve delillendirme sadedinde 150’yi aşkın şiire yer veren İbn-i Hişâm, büyük âlimlerin görüşlerine atıfta bulunmakla yetinmemiş, aynı zamanda bunlar arasında tercihler yaparak kendi görüşlerini de ortaya koymuştur. İzah ve yorumlarında nahvin felsefesini yapan İbn-i Hişâm’ın bu kıymetli eseri, gramerin farklı konularını ve ince meselelerini doyurucu şekilde ele alması nedeniyle asırlar boyunca büyük ilgi görerek önemli bir ders kitabı olarak tedris edilmiştir.

 

Okunmakta olan eserin hakkıyla kavranılıp Kur’ân ve Sünnetin aslına uygun, sahih bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Share this post