İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi dördüncü öğretim yılına Mullā Ǧāmī kitabıyla devam ediyor

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ el-Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin dördüncü yılının son döneminde bulunan öğrencilerinin, Molla Câmi adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur. Edebî ve tasavvufî kişiliğe sahip olan Abdurrahmân Câmî’nin (v. 898/1492) kaleminden çıkan ve Molla Câmî ismiyle meşhur olan el-Fevâ’idü’z-Ziyâ’iyye, İbnü’l-Hâcib’in (v. 646/1249) el-Kâfiye […]

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi dördüncü öğretim yılına Risâletü’l-vad’iyyeti’l-adudiyye kitabıyla start verdi

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin dördüncü yılının ilk döneminde bulunan öğrencilerinin, Risâletü’l-vad’iyyeti’l-adudiyye adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur. Usûlü’d-dîn, usûl-i fıkıh ve usûlü’l-luga gibi daha ziyade usûl ilimlerine yoğunlaşan ve bu alanlarda kıymetli eserler veren Adudüddin Îci’nin (v. 756/1355) kaleminden çıkan Risâletü’l-vad’iyyeti’l-adudiyye, […]

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa bağlamında akademik perspektiften klasik Medrese usûlü eğitiminin dördüncü yılının ilk döneminde bulunan öğrencilerinin, el-Velediyye adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur. 18. yüzyılın en önemli Osmanlı alimlerinden biri olan Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin (v. 1145/1732) kaleminden çıkan er-Risâle fî ilmi’l-münâzara adıyla da bilinen el-Velediyye, medrese geleneği […]

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi dördüncü öğretim yılına Īsāgūǧī kitabıyla start verdi

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin dördüncü yılının ilk döneminde bulunan öğrencilerinin, Îsâgûcî adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur. Felsefe, mantık, astronomi ve geometri alanlarında kıymetli eserler veren Esîrüddîn el-Ebherî’nin (v. 663/1265) kaleminden çıkan er-Risâletü’l-Esîriyye fî’l-mantık adıyla da bilinen Îsâgūcî, düşünme esnasında insanı […]

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin üçüncü yılında bulunan öğrencilerinin, al-Kāfiya adlı kitaba başlamış olmalarını mutlulukla duyurur

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin üçüncü yılının son döneminde bulunan öğrencilerinin, al-Kāfiya adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur. Doğu İslâm dünyasında gramere dair eserleriyle tanınırken Batı İslâm dünyasında fıkıh ve fıkıh usulüne dair eserleriyle şöhret bulmuş olan Ibn al-Ḥāǧib’in (gest. 646/1249) kaleme […]

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi üçüncü öğretim yılına Şerhu katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ kitabıyla start verdi

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin üçüncü yılının ilk döneminde bulunan öğrencilerinin, Şerhu katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur. Nahiv ilminin öncülerinden sayılan Sîbeveyh (v. 180/796) ile kıyaslanacak derecede Arap dili ve inceliklerine vâkıf olan İbn-i Hişâm an-Nahvî’nin (v. 761/1360) […]

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi İçin Özel Gün: Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü Eğitim Başladı

Geçtiğimiz Cuma günü (14 Ekim 2016 tarihinde), İFİS&İZ bünyesinde akademik perspektiften Klasik İslâmî İlimler ve Medrese Eğitimi vermek amacıyla kurulan İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Almanya’da bir benzeri olmayan proje, muhterem Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin öncülüğünde, Medrese eğitimi almış, Batı’yı tanıyan profesörlerin çoğunlukta olduğu akademisyenlerden ve ilim adamlarından oluşan bir komisyon tarafından yurtiçi […]